Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Mehmed Tevfik Ebuzziya

Hattat Mehmed Tevfik Ebuzziya


Hattat Mehmed Tevfik Ebuzziya

Maliye Sergi Kalemi memurlarından Hasan Kamil Efendi῾nin Mehmed Tevfik  17 Şubat 1849῾da İstanbul῾da doğdu. Osmanlı dönemi gazetecilerinden ve yayıncılarındandır. Asıl ismi Mehmed Tevfik olan sanatçı Cevriye Kalfa Sıbyan Mektebi῾ni bitirdi. Babasını küçük yaşta yitirince öğrenimini bırakarak Maliye Sergi Kalemi῾nde çalışmaya başladı. Özel dersler alarak kendisini yetiştirdi. 1864῾te Ruzname-i Ceride-i Havadis gazetesinde yazmaya başladı.

Namık Kemal ve Şinasi ile tanıştıktan sonra Yeni Osmanlılar Cemiyeti῾ne girdi. Tasvir-i Efkar, Terakki, Diyojen, Hayal, çıngıraklı Tatar, Hakayikü῾l-Vekâyi gibi gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Şûray-ı Devlet (danıştay) üyeliğine seçildi. 1872῾de bu görevden ayrılarak kendisini tümüyle yazmaya verdi. Namık Kemal, Reşad ve Nuri beylerle 1872῾de ‴İbret‴ gazetesini yayınlamaya başladı. 1872῾de ‴Hadika‴ isimli bir günlük gazete, 1873῾te ‴Salname-i Hadika‴ isimli özel bir yıllık çıkardı. 1873῾te günlük ‴Sirac‴ gazetesini yayınladı.

1873῾te Namık Kemal῾in ‴Vatan Yahut Silistre‴ oyununun sahnelenmesinden sonra çıkan olaylar nedeniyle Rodos῾a sürüldü. Sürgün yıllarındaki yazılarında Ziya῾nın babası anlamına gelen Ebüzziya imzasını kullandı. 5῾inci Murat῾ın tahta çıkmasından sonra bağışlandı. 1876῾da İstanbul῾a döndü. Aynı yıl Kanun-i Sani῾nin (anayasa) hazırlık çalışmalarına katıldı. 1877῾de Bosna Mektupçuluğu῾na atandı. 1878῾de yurda dönüşünden sonra ‴Salname-i Ebüzziya‴ isimliği yıllığı yayınlamaya başladı. Bu yıllığı ‴Salname-i Kameri, Rebi-i Marifet, Nevsal-i Marifet‴ ve ‴Takvim-i Ebüzziya‴ adlarıyla 1900῾e kadar çıkardı. 1889῾da kadınlar için ‴Takvimü῾n-Nisâ‴ adlı bir yıllık daha çıkardı. 1880῾de ‴Mecmua-i Ebüzziya‴ dergisini çıkarmaya başladı, 1882῾den sonra ‴Kitaphane-i Meşahir, Kitaphane-i Ebüzziya‴ adıyla iki dizi halinde kitaplar yayımladı.

1881῾de ‴Matbaa-i Ebüzziya‴ adıyla modern bir basımevi kurdu. Gazetecilik ve yayıncılığının yanı sıra usta bir hat ve tezhip sanatçısıdır. 1900 yılında Konya῾ya sürüldüğü dönem, daha önceden de çalıştığı ‴Kufi Hat‴, ‴arabesk‴ süsleme çalışmaları yapan Ebuzziya Konya῾da bu ilgisini duvar seccadelerine yansıttı.

Necm Sûresi῾nin ilk ayetlerini yazan  Mehmet Tevfik Ebüzziya῾nın Kufi yazıyla başta kitap başlıkları olmak üzere güzel eserleri vardır. İstanbul Kızıltoprak῾daki Zühtü Paşa Camii῾nin kûfi hatla yazılan kuşak yazısı Ebüzziya῾nın eserleri arasındadır. Yaşadığı dönemde Osmanlı paralarının tasarımını da yapan Ebüzziya, 27 Ocak 1913῾te İstanbul῾da vefat etti.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Salat-i Münciye duası - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019